THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 (KHÓA 08)

   

1/ Lớp CDDU08A (Xem tại đây)

2/ Lớp MAR08 (Xem tại đây)

3/ Lớp CDQT08A (Xem tại đây)

4/ Lớp CDNH08A (Xem tại đây)


5/ Lớp CDMA08A (Xem tại đây)

6/ Lớp CDMT08A (Xem tại đây)

7/ Lớp CDDH08A (Xem tại đây)

8/ Lớp CDXD08A (Xem tại đây)

9/ Lớp CDDC08A (Xem tại đây)

10/ Lớp CDDL08A (Xem tại đây)

11/ Lớp CDTA08A (Xem tại đây)

12/ Lớp CNTT CLC 08 (Xem tại đây)

13/ Lớp CDKT08A (Xem tại đây)

14/ Lớp CDLT08A (Xem tại đây)