Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 và lần 2 kỳ thi tốt nghiệp ngày 18/01/2018 (cập nhật ngày 12/01/2018)

Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 1

Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2

Ghi chú:

Có thắc măc các bạn liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để giải quyết

Các bạn đến dự thi mang theo 3 tấm ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ở phia sau hình để nộp lại cho phòng đào tạo