THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTP KHÓA 05, 06 UPDATE NGÀY 03/10/2017

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTP KHÓA 05, 06 (CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY)

LƯU Ý: Các môn line vàng là môn học mới, các lớp theo dõi thời khóa biểu để tham gia lớp học đầy đủ