Phòng Công tác HSSV

NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Quốc Toàn

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 109

DĐ:0909337998

E-mail: hssv@ich.edu.vn

toanctsv@yahoo.com.vn

CHỨC NĂNG

 • Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh - sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh - sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt,
 • Tổ chức quản lý, rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên,
 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh - sinh viên.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh - sinh viên.

NHIỆM VỤ

 • Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh - sinh viên.
 • Theo dõi, giúp đỡ học sinh - sinh viên trong học tập, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh - sinh viên ở khu nội trú và theo dõi học sinh - sinh viên ngoại trú.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh - sinh viên.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh - sinh viên.
 • Đề suất về thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh - sinh viên.
 • Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.