Thông báo điểm thi học kỳ 1 khóa 08 ( năm học 2018 - 2019 )

Anh văn giao tiếp 1 - Xem tại đây

Chính trị - Xem tại đây

Pháp luật đại cương - Xem tại đây

Tin học đại cương - Xem tại đây

Giáo dục thể chất - Xem tại đây

Ghi chú:

Danh sách sinh viên thi lại sẽ được cập nhật sau tết