Ban Giám hiệu

NHÂN SỰ

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Đăng Lý

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 103

E-mail: lynd@ich.edu.vn

CHỨC NĂNG:

  • Trực tiếp tổ chức và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Bộ LĐ-TB&XH, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành địa phương về toàn bộ các hoạt động trong nhà trường.
  • Là người quản lý điều hành các công việc chuyên môn trong công tác giáo dục và đào tạo.
  • Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển về công tác tổ chức, hoạt động khoa học công nghệ và định hướng phát triển của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

  • Phụ trách chung, chủ tài khoản, chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng - Kỹ luật, Chủ  tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Chủ tịch các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển dụng giảng viên.
  • Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại và hợp tác trong và ngoài nước. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong 5 đến 10 năm tới. Xây dựng qui chế, qui định và các văn bản pháp lý của trường.